Projektna dokumentacija

Vsaka gradnja se prične z ustrezno izdelanim projektom. Ker gradnja predstavlja velik poseg v okolje in prostor, mora biti ustrezno regulirana. Zato je pred začetkom gradnje potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Tega pa dobimo le na podlagi projektne dokumentacije.

Projektna dokumentacija je sistematično urejen sestav načrtov oziroma tehničnih opisov in poročil, izračunov, risb in drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje.

Pred začetkom projektiranja pa je potrebno najprej preveriti, če prostorski plani na določeni parceli dovoljujejo gradnjo stanovanjskih objektov, potrebno je naročiti lokacijsko informacijo, iz katere je razvidno katera soglasja je potrebno pridobiti za gradbeno dovoljenje in katere so arhitekturne ter prostorske omejitve za objekt. Pred začetkom projektiranja pa moramo v večini primerov naročiti tudi geodetski posnetek parcele. Šele na podlagi zbranih podatkov in želja investitorja projektant lahko začne s projektiranjem objekta.

Enplan arhitekturni biro vam vso projektno dokumentacijo nudi na enem mestu. Od izdelave načrta, vodilne mape, idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za gradbeno dovoljenje, projekta za izvedbo, pa do projekta izvedbenih del. Izdelajo vam tudi rušitveni načrt, preverbo zemljišča, in še in še. Namen idejne zasnove je pridobitev projektnih pogojev, projekta za izvedbo pa izvedba gradnje zahtevnih in manj zahtevnih objektov, zato vsebuje načrte potrebne za izvedbo gradnje. Na podlagi idejnega projekta se izbere najustreznejšo varianto nameravanega objekta, načina izvedbe del in projektnih pogojev v postopku določitve smernic za projektiranje. Načrti projekta izvedenih del pa morajo vsebovati vse elemente izvedene gradnje v tlorisih in tipičnih prerezih.

Ko imamo vso potrebno dokumentacijo, lahko šele pridobimo gradbeno dovoljenje. Nato se vloži vloga za gradbeno dovoljenje pri upravni enoti na območju, kjer se nahaja nepremičnina. Ker je sam postopek kar zapleten , vam v Enplan arhitekturnem biroju, nudijo tudi eno uro brezplačnega svetovanja. Tako boste prišli do hiše vaših sanj, brez zapletov in slabe volje, ki je v današnjem svetu birokracije skoraj neizbežna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *